Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

“Nhà quản trị giỏi phải là người biết sử dụng những người khác giỏi hơn mình”

Theo Robert Kreitner: "Quản trị là một tiến trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi".
Quản trị là hoạt động cần thiết khách quan khi con người cùng làm việc với nhau, cùng hướng về mục tiêu, sử dụng hiểu quả các nguồn lực để đạt được mục tiêu. Và trong quản trị thì con người quan trọng nhất. Hoạt động quản trị chịu sự tác động của môi trường bên ngoài.
Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người.
Nhà quản trị không thể tự thực hiện tất cả các công việc mà phải thông qua người khác.
Sử dụng người khác để họ làm việc cho mình là rất quan trọng.
Sử dụng được người giỏi, thậm chí giỏi hơn mình thì sẽ làm được việc tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét